Akademia NASK
a a a a
O OSE
O OSE

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

O OSE

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to odpowiedź na potrzebę zintegrowanego działania na rzecz cyfryzacji polskich jednostek oświatowych. Inicjatywa ta – przyjęta przez Radę Ministrów dn. 13 czerwca 2017 r jako Uchwała „100 Mega na 100-lecie” – ma na celu zapewnienie powszechnego i równego dostępu do bardzo szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego Internetu dla szkół. Wszystko po to, by umożliwić cywilizacyjną zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez wspomaganie edukacji analogowej (książki) edukacją cyfrową (korzystanie z treści udostępnionych w internecie), przyczynić się do rozwoju kompetencji  i umiejętności cyfrowych oraz wyrównać szanse edukacyjne uczniów– zwłaszcza tych, zamieszkujących tereny o mniejszej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów-  dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału.OSE będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej wybudowanej w ramach inwestycji komercyjnych oraz dofinansowanych ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
Za uruchomienie i utrzymanie Sieci, oraz w szczególności za dostarczenie szkołom usługi dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z kompleksowymi usługami bezpieczeństwa sieciowego, w tym ochrony przed zagrożeniami dla prawidłowego rozwoju uczniów, odpowiedzialny jest Operator OSE.
 
Zgodnie z założeniami projektu ustawy wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Polsce – do 2021 roku- zostaną podłączone do OSE.
 
Długofalowe korzyści OSE
Utworzenie OSE w dłuższym okresie przyniesie olbrzymie korzyści w rozwoju cywilizacyjnym kraju. OSE przyczyni się do upowszechnienia w edukacji nowoczesnych metod nauczania, których główną zaletą jest indywidualne podejście edukacyjne do każdego ucznia przynoszące olbrzymi wzrost edukacyjnej wartości dodanej dla uczniów średnich i słabszych. Zatem projekt OSE wpłynie w znacznym stopniu na podniesienie poziomu edukacji w kraju. OSE pozwoli również uczniom zdolnym na rozwój swoich zainteresowań dzięki łatwiejszemu dostępowi do licznych materiałów w postaci cyfrowej oraz treści edukacyjnych, udostępnionych w sieci Internet. Udostępnione narzędzia informatyczne wspomagające korzystanie z technologii cyfrowych umożliwią lepszy transfer wiedzy i doświadczeń a zatem wpłyną na dalszą poprawę jakości kształcenia uczniów.
OSE pozwoli na wyrównywanie poziomu edukacji, umożliwiając dostęp do nowoczesnych zasobów edukacyjnych na terenach słabiej rozwiniętych, udoskonalając proces edukacji na tych terenach.
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
do góry Menu Strony